Bu hain saldırıdan kimler istifade ediyor?

Ortadoğu'daki çekişmeler Lübnan sahas?na tekrar yans?d?. İsrailliler ile Filistinliler aras?ndaki bar?ş girişimindeki engellerden Suriye-İsrail çekişmesine oradan Irak dosyas? içinde Beyrut tekrar 1975'te başlay?p 1990'da son bulan iç savaş y?llar? boyunca al?şt?ğ?m?z gibi olaylar?n baş?nda yer al?yor.
HARİRİ LÜBNAN'I İSTİKRARA KAVUŞTURMUŞTU
Bir defa daha bu ülke, bölgedeki farkl? çekişmelerin faturas?n? tek baş?na ödüyor. Lübnan eski başbakan? Refik El Hariri suikastı, Lübnan'?n krizlerinin daimi suretle d?şar?nda kaynakland?ğ?n? yeniden pekiştirilmesi doğrultusunda geldi. T?pk? huzur bulmas?n? sağlayan f?rsatlar?n da d?şar?dan gelmesi gibi.
İzlediği politikalar beğenilsin veya beğenilmesin Hariri, son on y?l içerisinde Lübnan'?n istikrar?n?n ve normal hayata dönüşünün en önemli ismi say?lmaktad?r. Hariri Lübnan'da tekrar çal?şmaya dönen birçok uluslararas? mali kurumun garantisiydi. Bu kurumlar şimdi ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar ve arkalar?nda, yol ay?r?m?nda duran siyasi krizden geride kalmayacak had safhada bir ekonomik kriz b?rak?yorlar.
BU SALDIRI GERİDE BİRÇOK MESAJ BIRAKTI
Hariri'nin konvoyunu hedef alan patlama birçok mesaj b?rakt? geriye. Bu mesajlar?n ilki patlaman?n Lübnan iç savaş?n? tutuşturan ayn? bölgede gerçekleşmesi. Bir başka ifade ile iç saha şu ana kadar yeterli derecede güvenli değildi ve bu suikast eski bakan ve muhalefetin önemli üyesi Mervan Hammade'ye yönelik suikast girişiminden birkaç ay sonra gerçekleşti. Hammade ise Lübnan için her türlü hegemonyadan uzak durarak geleceği olan bir vizyona sahip Hariri'ye yak?n isimlerdendi. Son olarak patlama Avrupal? delege Tery Larsen'in Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesine ilişkin 1559 say?l? karar?n uygulanmas? yönünde Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin dramatik sonucu oldu. Birçoklar?n?n bu kararda ?insani müdahale görevinin' ?demokratik müdahale görevi' yönünde bir gelişim görmesine rağmen Lübnan içinde veya d?ş?ndaki koalisyonlar haritas?, tavr?n? gerilimi t?rmand?rma yönünde kullanmakta gecikmedi. Bu durum birçok d?ş kesimi s?k?nt?ya sokabilir.
HEDEF HARİRİ DEĞİL; AMAÇ İÇ SAVAŞ ÇIKARTMAK
O halde suikastla hedef al?nmak istenen Hariri'nin şahs? değil. Bu suç hedefin daha büyük ve boyutlu olmas? sebebiyle Lübnan s?n?rlar?n? aş?yor. Hedef bu ülkenin güvenliği, istikrar?, halk?n?n ve topraklar?n?n bütünlüğüdür. En fazla kazançl? ç?kan ise Lübnan'da kartlar? kar?şt?rmak isteyenler. Patlamaya yönelik endişe ise bunun Lübnan'? benzeri görülmemiş bir gerilim halkas?na sürüklemesinde ve 15 y?ll?k k?smi istikrardan beslenmesi sonras? iç savaş havas? yaşat?lmas?nda temsil edilmekte. Her şeyden önce gerekli olan silah değil diyalog dilinin esas al?nmas? ve gücün mant?ğ?n?n, mant?ğ?n gücüne bask?n gelmemesidir. Aksi taktirde olay?n çağr?ş?mlar? hiç kimseye her hangi bir tercih b?rakmaz kesinlikle.
(Katar'da yay?nlanan El Şark gazetesi, 15 Şubat 2005) Arapça'dan çeviri: Halil Çelik
VAKIT
(S)